9360-0192/01 – Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav (FCHKS)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR31 Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIP
SEN05 Ing. Sylva Holešová, Ph.D.
MAM02 Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.
SEI40 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti po absolvování předmětu budou schopni definovat a popsat vybrané chemické děje modelovými rovnicemi. Budou schopni plánovat experiment s cílem stanovení vybraných fyzikálně chemických veličin.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět rozšiřuje základní znalosti fyzikální chemie o problematiku koloidních soustav. Při jeho studiu se předpokládá absolvování základních kurzů fyzikální chemie v rozsahu bakalářského studia z oblasti termodynamiky, elektrochemie a chemické kinetiky. Obsah předmětu je zaměřen na popis chemických dějů na mobilních i imobilních površích. V další části se věnuje soustavám obsahujícím koloidní částice a nanočástice, jejich vlastnostem a využitím.

Povinná literatura:

POUCHLÝ, J.: Fyzikální chemie makrolomelukárních a koloidních soustav, Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2008. ISBN 978-80-7080-674-6. BARTOVSKA L., ŠIŠKOVÁ M., Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav, VŠCHT Praha, 2010, 262 s., ISBN 978-80-7080-745-3. PASCHLEY, R. M.: Applied Colloid and Surface Chemistry, Wiley 2004. ISBN: 0470868821. Nanotechnology/Physical Chemistry of Surfaces, http://en.wikibooks.org/wiki/Nanotechnology/Physical_Chemistry_of_Surfaces. Návody na laboratorní cvičení.

Doporučená literatura:

ŠČUKIN, E. D., PERCOV, A. V.,AMELINOVÁ, E. A.: Koloidní chemie, Academia, Praha 1990. ISBN 80-200-0259-6. FRANK, H., FIALA, J., KRAUS, I. Elektronová struktura a reaktivita povrchů a rozhraní, Česká technika - nakladatelství ČVÚT, 2013, ISBN 978-80-01-05397-3. VOLIUCKIJ, S. S.: Kurz koloidní chemie, SNTL Praha 1984.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná a ústní.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování protokolů z laboratorních cvičení v předepsané formě. Připravenost na laboratorní cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, disperzní soustavy, měřítka disperzity, předmět koloidní chemie 2. Termodynamika povrchů pevných látek a kapalin 3. Specifika chemických dějů na povrchu, kinetika chemických reakcí na povrchu 4. Adsorpce a desorpce v soustavě pevná látka – plyn, popis adsorpce, experimentální metody 5. Adsorpce a desorpce v soustavě pevná látka – kapalina, popis adsorpce, experimentální metody 6. Příprava a stabilita koloidních soustav, struktura koloidních micel 7. Strukturně mechanické vlastnosti koloidních soustav, viskozita, mechanické vlastnosti koloidních soustav 8. Optické vlastnosti koloidních soustav 9. Molekulárně kinetické vlastnosti koloidních soustav 10. Elektrické vlastnosti koloidních soustav 11. Experimentální metody studia vlastností koloidních soustav 12. Teorie roztoků vysokomolekulárních látek, jejich vlastnosti a termodynamika rozpouštění 13. Vlastnosti koloidních soustav roztoků vysokomolekulárních látek, optické vlastnosti, agregátní stálost, vysokomolekulární gely 14. Praktické využití koloidních systémů pro stanovení vybraných vlastností látek NÁPLŇ CVIČENÍ: Laboratorní cvičení bude probíhat ve čtrnáctidenních intervalech 1. Úvod, seznámení s obsahem laboratorních cvičení a požadavky pro získání zápočtu 2. Koagulace hydrofobního roztoku AgI a vliv želatiny a bílku na koagulaci koloidu AgI 3. Určení izoelektrického bodu želatiny a koagulace vaječného bílku 4. Měření zeta-potenciálu koloidu Ag 5. Určení molekulové hmotnosti makromolekulárních látek 6. Určování specifického měrného povrchu s využitím adsorpčních rovnováh 7. Měření velikosti částic s využitím rozptylu světla

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  25
        Zkouška Zkouška 60  30
Rozsah povinné účasti: 95 % účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0719A270002) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0719A270002) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0719A270002) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku