9360-0196/01 – Environmentální aspekty používání nanomateriálů (EAN)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity2
Garant předmětuProf. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.Garant verze předmětuProf. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LES05 Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
MOT127 Mgr. Oldřich Motyka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu je schopen definovat klíčové parametry nanomateriálů, které se podílejí na jejich rizikovosti pro životní prostředí. Dále je schopen vysvětlit možné transportní dráhy nanomateriálů, jejich možnou (bio)transformaci a (bio)akumulaci v rámci jejich osudu v životním prostředí. Absolvent je schopen diskutovat jednotlivé aspekty problematiky kontaminace ovzduší, vod a půd vybranými nanomateriály a zhodnotit rizika, která představují nanomateriály ve formě odpadů. Absolvent předmětu je schopen v obecné rovině popsat možné negativní vlivy nanomateriálů na živé organismy na úrovni molekulární, buněčné a orgánové. Z pohledu aplikací nanomateriálů a jejich dopadů je schopen nastínit možné etické problémy těchto aplikací a předaplikačního testování nanomateriálů a také popsat legislativní rámec této problematiky.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět je komplexně zaměřen na problematiku uvolňování, přeměn a možných dopadů přítomnosti nanomateriálů v jednotlivých složkách životního prostředí. Zvláštní pozornost je věnována klíčovým parametrům nanomateriálů, které jsou rozhodující pro možné negativní dopady jejich přítomnosti v prostředí, také ve vztahu k expozici živých organismů těmto materiálům. Probírána je také problematika kontaminace jednotlivých složek životního prostředí nanomateriály a možné dopady z toho vyplývající, včetně konečné fáze životního cyklu nanomateriálů, kdy se z nich stávají odpadní materiály. V důsledku expozice živých organismů těmto materiálům v prostředí je pozornost věnována možným účinkům nanomateriálů na živé organismy na úrovni molekulové, buněčné a orgánové a to pro organismy různých trofických úrovní. S ohledem na problematiku testování nanomateriálů jsou součástí náplně předmětu také etické aspekty a v konečné fázi také legislativní rámec používání nanomateriálů.

Povinná literatura:

Houdy P.: Nanoethics and Nanotoxicology. Springer, 2011, ISBN: 978-3-642-20176-9. Theodore L., Kunz R.G.: Nanotechnology: Environmental Implications and Solutions. Wiley & Sons, 2005, ISBN: 978-0-471-69976-7.

Doporučená literatura:

Vogel U., Savolainen K., Wu Q., van Tongeren M., Brouwer D., Berges M.: Handbook of Nanosafety, Measurement, Exposure and Toxicology, Elsevier 2014, ISBN: 9780124166042 Dhawan A.: Nanotoxicology: Experimental and Computational Perspectives, Royal Society of Chemistry 2018, ISBN: 978-1-78262-158-4

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální práce a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracovat semestrální práci na vybrané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Potenciálně rizikové parametry nanomateriálů (NM) 2. Osud NM v životním prostředí, transport NM v jednotlivých složkách ŽP 3. Biotransformace vybraných NM 4. Bioakumulace, depozice v jednotlivých částech organismu 5. Problematika kontaminace ovzduší 6. Problematika kontaminace vod 7. Problematika kontaminace půd 8. Nanomateriály jako odpady 9. In vitro a in vivo metody testování toxicity nanomateriálů 10. Vliv nanomateriálů na živé organismy na úrovni molekulové a buněčné 11. Ekotoxicita nanomateriálů 12. Genotoxické působení vybraných nanomateriálů 13. Etické aspekty používání nanomateriálů 14. Legislativní rámec používání nanomateriálů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti: 90 % účast na přednáškách.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0719A270002) Nanotechnologie MPC P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0719A270002) Nanotechnologie MPC P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0719A270002) Nanotechnologie MPC P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku